Tim stručnjaka ASOR-a pruža poslovno savetovanje u osmišljavanju, pripremi i realizaciji projekata iz oblasti korišćenja OIE i energetske efikasnosti za potrebe privrede i ostalih zainteresovanih strana. Energijom za konsaltingom želimo da pospešimo zeleni rast.


Obnovljivi izvori energije:

1. Savetovanje

2. Izrada idejnih projekata i elaborata

3. Istraživanje tržišta

4. Izrada strateških dokumenata

 

Energetska efikasnost:

1. Izrada projekta energetske sanacije

Izrada sertifikata o energetskim svojstvima zgrade (energetskog pasosa) koji je svaki javni objekat u obavezi da ima. Vršimo izradu elaborata trenutnog stanja, predlog mera za unapređenje i elaborata unapređenog stanja sa projektnim zadatkom dostizanja “C” razreda energetske efikasnosti kroz modernizaciju omotaca, stolarije, krova i podruma. Termovizijsko snimanje. Tehnoekonomska analiza uštede i dinamike povratka investicije (ROI).

 

2. Izrada projekta modernizacije sistema unutrašnjeg osvetljenja

Kompletna studija o prelasku na LED sa tehnoekonomskom analizom uštede i dinamike povratka investicije (ROI).

 

3. Izrada projekta modernizacije sistema grejanja i hladjenja

Energetski efikasni centralni sistemi hlađenja i grejanja, idejni projekat i glavni mašinski projekat. Tehnoekonomska analiza i kompletno projektovanje sa ROI. Mogucnost instalacija toplotnih pumpi i nezavisnog grejanja / hladjenja.

 

4. Izrada strateških dokumenata