Nacionalni konvent o EU

Asocijacija za održivi razvoj učestvuje u radu Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji kroz članstvo i rad u radnoj grupi 15. Energetika.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je platforma civilnog društva koja zastupa interese građana i građanki Srbije u svim fazama procesa evropskih integracija.

Nacionalni Konvent o EU je savez udruženja nastao sa ciljem da održava i unapređuje dijalog između predstavnika državne administracije, političkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji. Naša misija je da pratimo, analiziramo i ocenjujemo napredak u procesu pristupanja, da zagovaramo i građanima i građankama Srbije prezentujemo dobiti i troškove članstva u Evropskoj uniji.

SeeNet

Asocijacija za održivi razvoja članica je SeeNet mreže od leta 2017. godine. SeeNet predstavlja mrežu jugoistočne evrope za prirodne resurse, energiju i transport i okuplja 36 organizacija iz Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore, *Kosova, Albanije, Severne Makedonije i Bugarske koje se bave temama prirodnih resursa, održive energetike i održivog transporta.

SeeNet mreža pomaže svojim članovima kroz radionice i workshop – ove koje organizuje a tiču se razvoja različitih veština, kroz pružanje medijske podrške i kroz mini grantove koje obezbeđuje svojim članicama. Bitno je istaći i da direktor ASOR – a, Borivoje Matić, u 2021. godini obavlja ulogu saradnika na projektu koji sprovedi SeeNet i time je učešće ASOR – a u ovoj mreži još više osnaženo.

 

Asocijacija za održivi razvoj (ASOR) postala je sertifikovani saradnik Covenant of Mayors, najvećeg svetskog pokreta za lokalne klimatske i energetske akcije.
Potpisnici podržavaju zajedničku viziju za 2050. godinu: ubrzanje dekarbonizacije svojih teritorija, jačanje njihovih kapaciteta za prilagođavanje neizbežnim uticajima klimatskih promena i omogućavanje građanima pristupa sigurnoj, održivoj i pristupačnoj energiji.

Covenanat of Mayors for climate and energy okuplja hiljade lokalnih vlada koje su dobrovoljno posvećene implementaciji klimatskih i energetskih ciljeva EU.
Covenant of Mayors pokrenut je 2008. godine u Evropi sa ambicijom da okupi lokalne vlade koje su dobrovoljno posvećene postizanju i premašivanju klimatskih i energetskih ciljeva EU.
Ne samo da je inicijativa uvela prvi pristup ove vrste energetskim i klimatskim akcijama odozdo prema gore, već je i njen uspeh brzo premašio očekivanja.

Inicijativa sada okuplja 9.000+ lokalnih i regionalnih vlasti u 57 zemalja oslanjajući se na prednosti svetskog pokreta sa više zainteresovanih strana i tehničku i metodološku podršku koju nude namenske kancelarije.
Covenant of Mayors koristi iskustvo stečeno u proteklih osam godina u Evropi i šire, i nadograđuje se na ključne faktore uspeha inicijative: upravljanje odozdo prema gore, model saradnje na više nivoa i kontekst okvir za delovanje.