Institut za upravljanje energijom u Sofiji, uz podršku Ministarstva energetike Republike Bugarske, organizovao je jednodnevnu konferenciju na temu „Uloga NVO u poboljšanju energetske politike i pravnog okvira u oblasti energetike - izazovi na jugu Istočna Evropa “.

Konferencija je održana 15. marta 2018. u Sofiji i deo je događaja koji se organizuju pod pokroviteljstvom bugarskog predsedavanja Savetom EU. Ključni cilj događaja bio je da se razmotri u kojoj se meri čuje glas nevladinog sektora u formulisanju i sprovođenju energetske politike na evropskom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Gospođa Maja Turković (ASOR) učestvovala je na konferenciji kao jedina panelistkinja iz regiona zapadnog Balkana koja je govorila o ulozi organizacija civilnog društva u Srbiji u procesu donošenja nacionalne energetske politike. Gospođa Turković je naglasila potrebu za većim uključivanjem civilnog društva u formalni proces kreiranja održive energetske politike, ističući potrebu za saradnjom civilnog sektora sa lokalnom industrijom i stručnom javnošću, koja nije dovoljno uključena u ove procese. Ona vidi velike mogućnosti za veće uključivanje civilnog sektora kroz postojeću platformu za pristupanje EU Konvenciji EU, uz istovremeno jačanje kapaciteta organizacija civilnog sektora kroz specijalizaciju i regionalne inicijative.